หน้าเว็บ

ความเป็นมา

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ได้มีการจัดกิจกรรมสัญจรลงพื้นที่บรรยาย “จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ” โดยมีตารางกิจกรรมทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยทุนส่วนตัว เนื่องจากทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิ์และการพัฒนาอาชีพคนพิการใหม่ๆ เพื่อให้คนพิการรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์ควบคู่กับการประกอบอาชีพอิสระหรือการเข้าทำงานกับสถานประกอบการ แบบองค์รวมมีกระบวนการชัดเจนโดยมีเอกสารในลักษณะเชิงวิชาการ  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับใช้ได้ ตามแนวคิดที่ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีจิตใจจะช่วยเหลือคนพิการอย่างแท้จริง สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ พบว่าใน ๒ ปีที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างก้าวกระโดด แต่ขาดการทบทวนถึงองค์ประกอบรอบด้าน 
ซึ่งอาจทำให้บุคคลบางคน นิติบุคคลบางองค์กร หรือองค์กรด้านคนพิการบางองค์กร ได้รับประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบจากการขับเคลื่อนดัง กล่าว ด้วยการละเมิดสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ นายปรีดา ลิ้มนนทกุล และผู้นำคนพิการระดับพื้นที่จังหวัดหลายจังหวัด จึงรวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ” และขับเคลื่อนด้วยการยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์คนพิการ โดยในห้วงเวลานี้ เครือข่ายจะดำเนินการยื่นหนังสือถึง ๕ หน่วยงาน คือ (๑) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๓) พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี (๔) อธิบดีกรมการจัดหางาน (๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
หลังการลงพื้นที่กิจกรรมสัญจรจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครปฐม  เพื่อบรรยาย “จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน และ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่าหลังการบรรยายมีการประชุมกลุ่มย่อย มีการพูดคุยถึงการถูกระทำการหลายเรื่องอันเป็นการเข้าข่ายการละเมิดสิทธิ์คนพิการจากสมาคมบางแห่ง และมูลนิธิบางแห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการตามมาตรา ๓๕ ของสถานประกอบการต่างๆ โดยนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ได้ใช้บ้านเป็นสำนักงานรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ ๙๓/๔๓ หมู่ ๑ ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
สามารถส่งเรื่องคำร้อง ถึงการถูกละเมิดสิทธิ์ได้ตามที่อยู่สำนักงาน หรือหากต้องการ นัดเข้ามาเขียนคำร้อง ด้วยตนเอง ให้ติดต่อที่มือถือ ๐๘๖-๓๑๔-๗๘๖๖ เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังนี้
๑) สำเนาบัตรคนพิการ
๒) สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
๓) ภาพถ่าย (ถ้ามี ไม่ต้องกังวลใจ)
๔) ใบคำร้อง ของเครือข่าย สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ (ระหว่างดำเนินการ)
๕) ใบมอบอำนาจ ของเครือข่าย สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ (ระหว่างดำเนินการ)
๕) ใบสมัครสมาชิกเครือข่ายฯ สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้  (ระหว่างดำเนินการ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น