หน้าเว็บ

อบรมเขียนโครงการมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมคนพิการ

ความเป็นมา: ปัจจุบันสถานประกอบการถูกกฎหมายบังคับใช้ให้ต้องงรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายมาตรา 33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามสัดส่วน 100: 1 หากไม่รับคนพิการเข้าทำงานและไม่ประสงค์จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 สามารถทำโครงการเพื่อประโยชน์สังคม ส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้จริง ตามมาตรา 35 แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีการโกงสิทธิคนพิการอย่างมาก สถานประกอบการไม่มีความมั่นใจในโครงการต่างๆ ที่ผ่านสมาคม มูลนิธิ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะค้นหาคนพิการจากที่ไหน คนพิการเองก็ไม่มีความรู้ว่าจะเขียนโครงการอย่างไร

การ "อบรมเขียนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ในครั้งนี้ จึงจะเป็นการอบรมที่ให้ความรู้อย่างครบวงจร เช่น ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ถูกต้อง ให้ความรู้การเขียนโครงการจากตัวอย่างจริงที่วิทยากรได้ทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2556 - 2562 เป็นต้น และเป็นทางออกให้สถานประกอบการ และคนพิการที่มีศักยภาพ ได้พบกัน เขียนโครงการด้วยกัน และสามารถเชื่อมถึงกันเพื่อเลือกจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน คนพิการต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 สถานประกอบการไม่ต้องไปฝากความหวังกับสมาคม มูลนิธิ ที่โกงสิทธิ์คนพิการ เบียนเบียน ละเมิดสิทธิ์ และอาจทำให้สถานประกอบการต้องมาจ่ายเงินค่าปรับ ที่ทำผิดกฎหมาย ต้องมาสมทบเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 ซ้ำอีกครั้งบรรยากาศการอบรมหัวข้อ ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย: 
 • สถานประกอบการที่ต้องรับคนพิการ เข้าทำงาน แต่ต้องการทำโครงการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ อย่างตั้งใจจริง และสามารถเข้าใจ เขียนโครงการได้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยตัวเอง
 • ผู้นำคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ ที่ต้องการเขียนโครงการตามมาตรา 35 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม: จำนวน 20-30 ท่าน

ความรู้ที่จะได้รับ: 

 • รู้จัก พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และสิทธิคนพิการ+ผู้ดูแลคนพิการ ที่เกี่ยวข้อง
 • รู้ลึก มาตรา 35 ทางเลือกสำหรับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
 • รู้ว่า คนพิการ ความพิการ เป็นอย่างไร และเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการอาชีพคนพิการอย่างไร พร้อมตัวอย่าง
 • รู้จริง กับระเบียบ และขั้นตอนต่างๆ ในการยื่นเอกสารทางราชการพร้อมตัวอย่างจริง ที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบในการยื่นเรื่องครบทุกขั้นตอนกับหน่วยงานราชการ
 • รู้เยอะ กับตัวอย่างมากมายของโครงการต่างๆ ที่นำเสนอจริง และถูกต้องตามกฎหมาย จนสามารถนำไปปรับใช้กับโครงการของตนเองที่จะยื่นกับราชการ

สิ่งที่ผู้เข้ารับอบรมจะได้รับ:
 • ได้ทราบรายละเอียดของมาตรา 35 ที่ถูกต้องตากฎหมาย
 • ได้รับข้อมูลตัวอย่างโครงการต่างๆ ที่ถูกต้อง
 • ได้เขียนโครงการที่เหมาะสมกับบริบทของสถานประกอบการ หรือตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหาร ของสถานประกอบการนั้นๆ
 • ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล มีความสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างสถานประกอบการที่ต้องการจัดทำโครงการช่วยเหลือคนพิการ กับกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 โดยไม่ผ่าน สมาคม มูลนิธิ องค์กรด้านคนพิการ ที่คอยตัดหัวคิว ทำผิดกฎหมาย โกงสิทธิ์คนพิการ
 • ได้รับ ใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม
 • สำหรับสถานประกอบการ สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหย่อนภาษี ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้

สถานที่: โรงแรมพรินซ์ตั้นสวีทพาร์ค มิตรไมตรี ดินแดง กทม. วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. จำนวน 2 วัน ท่านละ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าห้องพัก สามารถติดต่อโดยตรงที่คุณเปิ้ล 081-566-5229 ฝ่ายขาย โรงแรมปรินซ์ตั้นพาร์ค / ราคาพิเศษ ห้องเดี่ยว 1,300 บาท ห้องคู่ 1,500 บาท)
ลิงก์แผนที่: https://goo.gl/maps/imAd4JjVnBCrcuLj8

ติดต่อสำรองที่นั่ง: นายปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ & LINE: 086-314-7866

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมการอบรม: https://forms.gle/BtyrTGH2hsHYkSZMA

ประวัติวิทยากร: ลิงก์โหลดประวัติ https://drive.google.com/file/d/1Zn6uvv2f__vzoSQtWS32Ly9nVrseG8v4/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน: หากต้องการ กรุณาติดต่อกลับ 086-314-7866


ด้วยความนับถืออย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น