หน้าเว็บ

รณรงค์จัดตั้ง "กองทุนปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ"


แนวคิดการจัดตั้งกองทุนปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ: เดิมผู้ริเริ่ม (นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ) ไม่ได้สนใจในการใช้สิทธิคนพิการ ต่อมาเมื่อเริ่มทำงานด้านการพัฒนาอาชีพคนพิการทำให้ต้องศึกษาสิทธิคนพิการไปด้วย พบว่ามีคนพิการที่มีศักยภาพในการดูแลตัวเองได้ มีอาชีพที่มั่นคง หรือมีฐานะดี จำนวนมากที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท หรือปีละ 9,600 บาท อันเนื่องจากมีความคิดว่า ต้องการให้รัฐบาลนำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือคนพิการแทน เพราะตนเองดูแลตัวเองได้แล้ว เป็นความเข้าใจผิด เพราะข้อเท็จจริงคือ เมื่อไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน รัฐบาลก็ไม่ทราบจำนวนที่แท้จริงทำให้สัดส่วนของประชากรคนพิการผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง (เพราะสหประชาชาติมีการประเมินไว้ว่าในแต่ละประเทศจะมีคนพิการเฉลี่ยมากกว่า 10% ของประชากรในแต่ละประเทศ) ทำให้ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับประชากรกลุ่มคนพิการ ดังนั้นหากใครรู้ตัวว่าเป็นคนพิการควรขึ้นทะเบียน เพื่อให้รัฐบาลทราบสัดส่วนประชากรคนพิการในประเทศไทยที่แท้จริง หากไม่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพ สามารถบริจาคเข้า “บัญชีชื่อ ปรีดา ลิ้มนนทกุล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-ออมทรัพย์ หมายเลข 6911-0681-88” ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องใช้บัญชีบุคคลก่อน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรวบรวมเงินจากการจำหน่ายสินค้าเพื่อจะนำไปเป็นทุนจัดตั้ง “มูลนิธิพิทักษ์สิทธิคนพิการ” บัญชีนี้ได้มีการอายัดบัญชีไว้ไม่สามารถเบิกถอนเงินได้จนกว่าจะมีการทำการปลดการอายัดบัญชี เพื่อต้องการรวบรวมไว้จัดตั้งเป็น “กองทุนปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ” ต่อไป ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องของสิทธิ เรื่องสังคม เรื่องการศึกษา เรื่องการเข้าถึงบริการ และเรื่องการพัฒนาอาชีพ แบบองค์ร่วมต่อไปเป้าหมายระดมเงินบริจาคเข้ากองทุน:
รับบริจาคเบี้ยยังชีพจากคนพิการและผู้สูงอายุ คนละ 800 บาทต่อเดือน รวมทั้งปีคนละ 9,600 บาท ให้ได้ถึงจำนวน 1 ล้านคน ทำให้มีเงินบริจาคเข้ากองทุนทุกปีๆ ละ 9,600 ล้านบาท โดยต้องทำให้สำเร็จภายใน 5 ปี เพราะคาดการณ์ว่ายังมีคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพมากกว่า 3 ล้านคน และยังมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกกว่า 2 ล้านคน

คณะกรรมการริเริ่มก่อตั้ง
·       ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนสคอนซัลท์ จำกัด, รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย)
·       นายวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์)
·       นายเฉลิมชัย ทองสุข (ผู้จัดการมูลนิธิขวัญชุมชน)
·       ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ (อาจารย์ประจำ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
·       นายกฤษณากร มะลิวัลย์ (คนพิการร่างกาย, ประธานฝ่ายการศึกษา สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ)
·       นายรัตนชัย นับพุทธชาติ (คนพิการร่างกาย, เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
·       นายเทพเทวิน แสนโภชน์ (คนพิการร่างกาย, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด)
·       นายเทอดเกียรติ ฉายจรุง (คนพิการร่างกาย, เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพสิรินธรแห่งชาติ)
·       นายปรีดา ลิ้มนนทกุล (คนพิการร่างกาย, กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด)

·       เพิ่มเติมบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานหน้าที่ของคณะกรรมการริเริ่มจัดตั้ง ในเบื้องต้น
·       มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การระดมเงินบริจาคจากสิทธิ์เบี้ยยังชีพ
·       มีหน้าที่ร่างข้อบังคับและข้อกำหนดของการบริหารจัดการเงินบริจาค
·       มีหน้าที่จัดการประชุมใหญ่สามัญเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดูแลบัญชี หรือกองทุน (ในอนาคต)

........................................................................ 


แนวคิดการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุผู้ริเริ่ม (นายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ) เคยรับราชการทหารถูกเรียกระดมพลฝึกอาวุธ 3 ปีติดต่อกัน จนได้รับการปลดประจำการก่อนได้รับอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจนเป็นคนพิการรุนแรง ซึ่งในขณะที่ฝึกอาวุธที่ “ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย กองพันทหารราบที่ 16” นั้น ได้ทำหน้าที่ใน “หน่วยสนับสนุนการรบ (สสก.)” งานที่ทำเช่น การขุดหลุมบุคคล การทำเต๊นท์ให้ผู้บัญชการตอนฝึกภาคสนาม การทำห้องส้วมให้เพื่อนทหาร การวางสายสื่อสาร การวางระเบิด การยิงปืนเอ็ม 16 ตอนฝึกภาคสนาม (เป็นฝั่งตรงข้าม) การยิงปืนไร้แรงสะท้อน เป็นต้น ทำให้มีประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า และยังนำเอาประสบการณ์ดังกล่าว มาจัดตั้งเป็น “กองทุนสนับสนุนการปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ” แต่ในระยะแรกนี้เปิดเป็นบัญชีบุคคลก่อนคือ “บัญชีชื่อ ปรีดา ลิ้มนนทกุล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-ออมทรัพย์ หมายเลข 6911-068-170” ซึ่งจะมีที่มาของแหล่งรายได้จากหลายทาง เช่น การจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์คนพิการ ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ และเงินบริจาคจากหลายทาง เช่น ค่าที่ปรึกษาของผู้ริเริ่ม ค่าวิทยากร จากวิทยากรหายท่านที่นับถือกัน เป็นต้น
โดยเงินในบัญชีดังกล่าวนี้ จะนำมาใช้จ่ายในการทำงานจิตอาสา ช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ อาทิเช่น
·       ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทาง ของคณะทำงานของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ
·       ค่าใช้จ่ายของทนายในการทำคดีช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิ์
·       ค่าอาหาร ค่าที่พัก สำหรับจิตอาสา คณะทำงานของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ เป็นต้น
·       ค่าเงินสำรองให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ์ในการดำรงชีพ และเมื่อได้รับเงินคืนแล้ว จะนำส่งคืนบัญชีต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
·       ไลน์ LINE 086-314-7866
·       อีเมล์ Preeda.Limnontakul@gmail.com

·       เฟสบุ๊ค Facebook/ Preeda.Limnontakul


บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น